dhukkuba midhaama garaa keessa Garuu akka achitti du’aniif dhukkuba akka “TB” HIV/AIDS, Golfaa fi wkf”du’aa jiru. Oct 05, 2016 · Akkasumas torbeema dabre keessa magaalaa Oromiyaa Cinaaqsanii fi naannoo ishee weeraranii uummata nagaa hedduu fixan. Yaadonni kun bifa lama qabu: Kan ijaarsaa fi diigumsaa. Midhaan nyaataa warshaatti qopheeffaman faayibarii, viitamiinoonni fi albuudonni isaanii keessaa badu. Wal’aansa dhukkuba garaa kaasaa keessatti waan armaan gadii qalbeeffannee hordofuun gaarii dha/baheessa. Nama Muslimaa godhuu dandahu hunda irratti dirqama. 23 Wanti hamaan kun hundi­ nuu keessa yaada garaa namaatii ba'a­ nii xuraa'aa nama in godhu" jedhe. Gurraachuma keessa maadaa kana irraa ka’un Garaa kaasaa ykn garaa baasaan dhukkuboota ijoollee Afrikaa keessaa ajjesuun sadarkaa duraa qabatan keessaa tokko ta’uu gabaasaan haaraa ba’e hubachisee jira. Guddina fangasiitiif kanneen barbaachisan nyaataa fi haala Nafxanyaa Muuxachuuf Miixatuu fi Toophiyaa Du’uf Wixxiffatuu. Haaluma kanaan dawwaan dhukkuba keessanii kilinika keenya keessa waan hin jirreef mee darbaa barbaaddadhaa nuun jedhe. *Garaa kaasaa fi balaqqamni ariifachiisaan dhukkuba infeekshinii mar’immaanii baakteriyaa ‘vibrio cholerae’jedhamuun dhufudha. Dr. May 23, 2016 · Mallattoon dhukkuba kanaa bakka cirrachi jiru ( kalee, ujummoo fincaanii, afuuffee fincaanii) irratti hundaa’ee mallattoo garaa garaa argisiisa. Ee akkanaay! Namni dhukkuba Koroonaa-vaayrasiin qabame Miliyoona 2 caalee jira. Tokkoffaa, qoricha garaa kaasaa xiqqeesuu danda’an garuu kan ilbiisa dhibee fidan ajjeesuu hindandeenye. Isaaniis bakka garagaraatti maqaa adda addaa qabaatu. Tufaa Bulbulaa, Muddee 1, 2019. Garuu Waaqayyo inni humna dinqisiisaa qabu kun humna Isaa isa dinqisiisaa sanaan jireenya nuti keessaa bahuu hin dandeenye keessaa nu waame. Dhukkubbiin kun waggoota hedduuf nurra turuu danda’a. Waa’ee waan takkaa ijoolleetti himuu dhiisuun caalaatti isaan yaaddeessa. Koronaavaayirasiin dhiirota umuriin isaanii waggaa 50fi 60 keessa jiranis osoo miidhuu argaa jirra. Bulchinsa abbaa irrummaa mootummaan wayyaanee Har’as Waaqayyo fakkeenya kan nuuf kenne keessa tokko Cuuphaadha. Kun Weebsaayitii Dhugaa Baatota Yihowaa seera qabeessa taʼe dha. Jul 26, 2017 · A. Dhukkubni kun erga nama qabatee mallattoo akkamii argisiisaa?-Qaama keenya keessumaa miilaa fi harka keenya gubuu-Miira gara garaa kan akka dhukkubbii qaamni keenya dabarsuu dadhabuu ykn hadooduu. Waaqni garaa keenna qoru sunis yaanni hafuuraa maal akka ta’e beeka. Iddoo awwaalaa tuttuqamerraan kan ka'e erga dhukkubsataan du'ee waggaa 70 booda dhibeen kun reeffarraa nama qabu danda'eera. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Seenaa ummatoota addunyaa keessatti godaansa heedduu argina. Hadiisa 146 isarraa odeeffame. Ilmaan saboota biroo achi keessa jiran qofaaf osoo hin taane waliifillee garaa hin laafan. Learning English Inspiring language learning since 1943. Xaaliyaan keessatti hanga ammaa nama 22,170  Guyyaa guyyaatti gurriikee sagaalee hedduu dhaga'a garuu kan jireenyaa keef ta'uu meeqa keessa argattaa lata? Bayyeen wa'ee midhaama, bayyeen immoo sodaa isaaf qabu, bayyeen wa'ee midhamaa, bayyeen immoo yaada isaaf Garuu furmaati tokkoo jiraa kan siif hin gallee innis garaa isaa si uumee ilaaluudha! WAAQA TOKKOTTI AMEEN!jedhee mallattoo fannoodhaan gaafa irratti mallatteessu Eephifaaniyoos taraf jennaan dhukkuba isaarraa fayyee utaalee ol ka'e. Keessumaammoo coomni rajiijiifi tiruu keessatti kuufamu marsaan sukkaara dhiiga keessatti argamuu akka jeeqamu kan godhudha. Nimoonaaf yaadee utuu hin taane dhimma hojii isaatiif jedhee Eeyyee garaa malee sammuun waan irra hin jirreef tuffatamaa, arrabsamaa, hidhamaa, hari’atamaa ergamaa jiraatu. Baroota kana hundaa keessa, jireenya qofummaa, jireenya dhukkubaa wajjinii fi jireenya guungummii jiraate. qorranis, gadi fageenya keessa garaa isaaniitti ho’a kana. Garuu, makiinaa barruu tan biyya keessa jirtuun rakkoo malee ittiin barreessuun akka dandayamu hoggaa dhagayan barbaachaaf karaa bu’an. Dafqa halkanii Garaa kaasaa yeroo dheeraaf Ulfaatinni qaamaa UtUU hin beekin haala malee hir'achuu Haalli nuti keessa turre salphaatti kan keessaa nuti humna ofii keenyaan baanu hin turre. dhukkuba isheettiis akka fayyite itti dhaga’ame. It includes traditional uses of native plants, invasive plants, livestock >Gogiinsa garaa ittisuuf >Dhiphina hir'isuuf >Dhukkuba garaachaa fi gubaa laphee dursa ittisuu fi nama qabu immoo fayyisuuf >Dhukkuba goga irratii bahan kan akka kormamuu fi finniisaa, keessoo quncee ykn qola muuziitii galgala galgala yeroo hunda sukkumun fala akka argamsiisu ragan jira. n. Kanaaf caraa baay’eedhaan sirni tuqaalee Ingiliffaa isa ammayyaa “And” isa jedhu bakka. Guyyaa har’aa waraanni Bilxiginnaan ummata keenya irratti bobbaaste obboleessa keenya saadiq Haaji Ibroo jedhamu halkana keessa Sa’a 7 Konkoolata issa Isuzu Obama jedhamu osso konkolaachisa jiru godina Baalee aanaa Diinshootti duubaa fi duraan Yoo naannoo qulqullina hin qabne keessa jiraatan ammaa amma dhukkuba garaa kaasaa fi dhukkuboota dadarba’a ta’aniin qabamu. Onnee isaanii keessa dhukkuba [shakkiifi nifaaqaatu] jiraRabbiinis dhukkuba isaaniif dabaleWaan kijibaa turaniif jechas adabbii laalessaa ta’etu isaaniif jira ( 11 ) Yeroo "Dachii keessatti badii hin raawwatinaa" isaaniin jedhames "nuti warra tolchu qofa" jedhu. Kana Dr Darajjee Dhugumaan ni mirkaneessu. dhukkuba kana hin dabarsineef adda of baasanii yoo xiqqaate guyyaa 14 mana turuu qabu. ammayyuu qabaachuu ni malu. Dhukkubni TB nafa qaama keetii ka biraa keessa jiraate, jarmiiwwan TB yeroo heddu sirra namoota biraatti hin dabran. Beeylada manaa keessumaa saroota dhukkuba kana qaban yaalsisuu. 3:5-10, NW) Kadhannaan “garaa ajajamu” argachuuf dhihaate kun gaaffii gad of qabuu argisiisu dha. Kuukkii siyaasaa ammoo garaa Oromiyaa keessaa daguuganii balleessutu wiirtuu nagaa saba keenyaati. H. Population 40 million; 3rd. Girmaa Guddataa Bokkuu. Economic and development analysis: Perspectives on economics, society, development, freedom & social justice. Kuni oromota gara dabarsamanii hidhamanii fi guyyaadhaan, torbeedhaan ji’aan itti dabalamu hin dabalatu. Biyyoota gaanfa Afrikaa fi kanneen biroo ollaa ta’an keessatti, Gifiraa fi bishaan qulqulluu dhaba irraa dhukkuboota maddaniin lakkofsii namoota qabamanii haal hamaan dabaluu isaa, jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. 3. dubbadhu. 423 likes. Haa ta’u malee, walgahiiwwan gara garaa kan paartii biyya bulchuu dabalatee taasifamaa akka jiran gabaafama. Namni dhukkuba garaa kaasaa qabu alkohoolii irraa kan hafe waan dhugamu hundaa baay’isee dhuguu qaba. Duula waraanaa kana duuba taa’ee kan hoogganu Jeneraalota ADWUI tahuun mirkanii dha. ’’ Dec 11, 2014 · Addatti bara 2014 kana keessa qooda Qeerroo Bilisummaa Oromoon (Barattootaa fi Dargaggoota)n warraaqsi FDG fi Falmaan Mirga Abbaa Biyyummaa sirna gabroomfataa wayyaanee irratti qabsiifame haga har’aatti mootummicha guggubaa, QBOf injifannoo galmeessaa jira. Add Comment. Yeroo weerara addunyaawaa COVID-19 kana ummata Kaanaadaaf eegumsa gochuuf nuti tarkaanfilee fudhachaa jirra. Trypanosomacruzi. itti siqeenyaa. Sagalee uummanni kenne soogidda bishaan ergan taa’e Mar 30, 2014 · “Yaa Waaqayyoo ko, fedha kee gochuun natti tola, seerri kees garaa (laphee) koo keessa jira. Rabbii jedhee hanga ijaan wal arginee waan keessa garaa keenyya mari'aannuttii nu lamaanu jaalala nukeessa jiruu ukkamsinee Oromoo keessa naannoo tokko tokkotti sadarkaaleen Gadaa saddeet yeroo tahan naannoo kaanitti ammoo haga 11 ni gahu. Tumamiinsa fii rakkoolee yeroo dheeraadhaf irra turerraa kan ka'e osoo hin fayyin du¢a isaa tanaaf sababa taate. Maqaan antraaksii jedhamu kan fudhatame jecha Griiki, ἄνθραξ (anthraks) cilee ( cilee gurraacha ) jechuudha, sababiin akkas jedhameef dhukkubni kun amalli isaa maadaa keessi isaa gurraacha’ee mul’atu googaa irratti kan baasudha. 6. He lists reasons for his suspicions, and they are personal: His brother-in-law, Tokkuma Mulisa, who is in his early 20s, has been imprisoned for about a year and reportedly tortured, and his health remains uncertain. Ani miliqee gara biyyaatti deebi’ee maatii koo biras dhaquu hin dadneenyee, magaalaa Finfinnee keessa fira koo bira daheeffadhee torbaan muraasaaf jiraadhe. fakkatani idha Yeroon booda (qabamanii woggoota muraasa booda) Hoo'a qaamaa kan wal irraa hin cinne. Fkf yeroo baayee kan itti fayyadamnu kan “loperamide” Uumama keessa guyyaa tokkf deemuu, miilaan gaara keessa ykn qarqara bishaanii deemuun si haaromsee bututa gara garaa sitti qabbaneessa. Yeroo mootummaa isaa keessa mootummaan islaamaa akkaan babal'attee aasiyaafii aafrikaa keessa diriirte. Yommuu ati Yasuus kiristoos keessa jiraattu garaa keetii fi sammuu kee ni to’ata. Fincila deemaa jiru kana keessattis wareegamni qaqqaaliin kafalameera; kafalamaas jira. Solomoonis, ‘ani mucaa xinnaa fi muuxannoo kan hin qabne dha, kanaafuu, tajaajilaan kee saba keetiif murtii akka kennuuf, garaa ajajamu isaaf kenni’ jedhee deebiseera. Wa'ee keef bara jireenya koo guutu nan gadda. Bu’aa ba’ii, karaa diilloo ayyaan ilaallattootaaf diilloon halagaa irra guute; karaa gufuuf gufata baay’atu irra adeemaa jirra. Finfinnee dabalatee lammilee biyyoota alaa magaalota Itoophiyaa gara garaa keessa jiraatan irratti gochi dhagaan reebamuu, tajaajila taaksii dhorkamuu, gorora itti tufuu fi ari'atamuu raawwatamaa Kanaafan mata duree yeroon itti darbe isa garaa namaa bobeessuuf ukkaamfame onnee namaa nyaatu kana maaliif guurtanii yaatuu? nuun jedhe. Kan siyaasaa fi adeemsa TPDMtti amanee waliin jiraatu garuu muraasa. dhukkuba sababa vaayrasii Karonaatin nama qabu “COVID-19” ja’e moggaase jira. yoo (hammaama), yookaa sagaraa seenu`uu baye malee. Feb 12, 2016 · Oduu Ariifachiisa Amma nu 15,090 views Oduu Amma Nu Gayyee- ሰበር Magaalan Dere Dawwa Waraqaale dhaadannoo Qabsoo adda ad 6,380 views “Kun aantummaa male Obbo Margaa Fayyisaa, Hogganaan Biiroo Barnoota O 3,709 views Adurreen garaa muratte, leencaan qixa nama sodaachifti Garaa murtii murate, bishaan raafuutu gabbisa Garaan murtii hin qabne, diina abbaati Namni namumaa, ija nyaadhu” jette allaattiin Gara jabeessa heexoon hin albaasu Qeerransa eegee hin qaban, qaban gadi hin dhisan Ijji dhugaan boosse, imimmaan hin dhabdu Mari’ataan gowwaa hin qabu Keessa keessa adurreen bineensa. Haadha Dhugumaa nagaa ho’aa gaafadheen mana koo banadhee ol seene. Waaqayyo akka boqonnuu fi bashaanuuf fedhii keenya nuuf beekee torbee guyyaa torbaffaa ykn sanbataduraa boqonnaaf tolche. Jun 12, 2009 · · Dhukkuba garaa gubaa( Acid burn and ulcer) · Ajaa afaaniif funyaanii kan rakkoo garaa keessaa waliin walitti hidhata qaban · Dhukkuba Garaa bokoksuu( Kan dhuufu fi deeffuu baayyisu) Dhukkuba Miillaa() · Kan jilba iitessuu · Belbela ( guubaatii) faanaa keessa Mar 13, 2007 · Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. com Editor’s Note: The following poem by Rev. Ilmoo bineensaa foontu gara bosonaa heda. murtiin najalaa daberaa;" karaa hundaan akka midhaama murtaa'e waan lapheen . Gaaffilee fi yaaddoowwan baay’ee qabaachuu ni maltu. Osoo horiin hin galin hattuun mooraa guutte. Gaafii gaafii miirri kuun jabaatee “ …kaatee bantii samii gargar saaqxee, goobaafi golba lafaa qaari’tee, gaafa sii gamte: gaatiraa, heexoo birbirsa feetu garbii fiixa baatee – lafa garaa kee hinqubattuu…. Yihowaan Solomooniin akka jaallatu hin shakkisiisu! 24, Firiijii (refrigerator) keessa (haga -35oC) kaa’uu. Skip to main content Search for: Gorsa jaalala Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha, Egaa garaa keessan tarsaasaa malee uffata keessan hin tarsaasinaa, gara Waaqayyo Gooftaa keessaniitti deebi'aa inni araara qabeessaa fi oo'a-qabeessa waan ta'eef dheekkamsatti hin ariifatuu gaarummaan isaas baay'eedha, wanta hamaa namatti erguu irraas of in qusata. "Waldaan keenya keessa afuura jedhe. Yoo cirrachi kan kale keessatti kuufame ta’e yeroo hedduu cinaacha keenya gama hubameen dhukkubbiin nutti dhaga’ama. " Obbo Lammaan Onnee uummata Oromoo hundaa keessa waan jiruuf jecha bakkichaa kahuunsaa waa nan gammachiifne ta'ullee gita amma itti  Sa'aa 24 dabre keessa Vayirasichi namoota 3,786 irratti kan argame yoo tahu, walumaagalatti lakkoofsi lammiilee biyyattii Vayirasii koroonaatiin qabamuun mirkanaahee 168,941 gahee jira. Ilmaan Oromoo kana keessa Kan baratan, kan qabeenya guddaa qaban ni jiru. Fulbana 16 bara 2020 baadiyaa Victoria keessa sa’aa 11. Qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee yeroo adda addaatti yaadni garaa garaa ka’uun waanuma baratame dha. ( Faarfannaa 37:29 ) Waaqayyo, ammallee karaa bu’a qabeessa ta’een akkamitti jiraachuu akka dandeenyu qajeelfama nuu kenneera. Sep 27, 2018 · SHAAYII DHUGUU ***** Qorannooleen hedduun akka mul'isannitti shaayii dhuguun fayyummaa qaama keenyaaf faayidaa ol'aanaa ta'e qaba. Ijoolleen yeroo malee harma gu’an ykn itti dabala nyaataa malee yeroo dheeraaf harma hodhuudhaan jiraatan minaan ijaaraa qaamaa fi minaan humneessa dhannaa gahaa dhabuu irraan kan ka’e dhukkubsataa hirina Mar 21, 2020 · Biyyoonni Heddu Seera Haaraa Baasan ,Chayina Keessatti Namni Dhukkuba kanaan qabame hin Jiru jedhan🙏 👇 Keessa Muraasni 👇 Haadha ofii Yoo Maal Balleessite Garaa Jabaatanii Ajjeesu Solomoonis, ‘ani mucaa xinnaa fi muuxannoo kan hin qabne dha, kanaafuu, tajaajilaan kee saba keetiif murtii akka kennuuf, garaa ajajamu isaaf kenni’ jedhee deebiseera. Yaroo kana dhageenyu, dirqama firummaa tan nurra jirtu hubachuun, biyya keessa jiru keessatti, mana haakimaa kan dhukkuba isaatiif wal’aansa kennuu ni dandaya ja’ame geessine. Sababiin, ciniinnaan itti uumamu maashaaleen gadameessaa waan walitti butamaniifidha. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Hiikkaan diina dubisaa kibaata Quqlulluu isa Jan 27, 2010 · Location: Horn of Africa; in what is today Ethiopia. Jun 12, 2009 · · Dhukkuba garaa gubaa( Acid burn and ulcer) · Ajaa afaaniif funyaanii kan rakkoo garaa keessaa waliin walitti hidhata qaban · Dhukkuba Garaa bokoksuu( Kan dhuufu fi deeffuu baayyisu) Dhukkuba Miillaa() · Kan jilba iitessuu · Belbela ( guubaatii) faanaa keessa Aadaan habashummaa obboleyyan garaa walitti jabeessa. Jireenya Hafuura Gaafas kitaabni “ Fura Afaan Oromoo” kan Sheek Mahammad somaaliyaarraa hulluuqee gara biyya teenyaa seenuu haahimamu malee, harka namayyuu gayuu hindandeenye. Kana malees Baale, lafa Oromiyaa, keessa seenanii dubartii Oromoo tokko gara jabinaan qalan. your password Feb 04, 2013 · Jechuun, akkuma gareewwan maqaa bilisummaa Oromootiin socho’an tokko tokko amma sochiin WMOtiin gaggeeffamu Oromoota biyyoota addunyaa gara garaa keessa jiraatan sochoosee kakaasuun isaa hirriba yaroo dheeraa keessaa isaan dammaqsutti harka maratani taa’uu bira darbanii haguuggatanii rafaa turanitti jechuudha. Coomni garaa keessattiifi naannoo mudhiitti kuufamu dhukkuba sukkaaraatiif kan saaxilu taʼuusaa ogeessonni fayyaa ni amanu. Isaanis Obbo Marabbaa Dirribsaa dhukkuba kana hin dabarsineef adda of baasanii yoo xiqqaate guyyaa 14 mana turuu qabu. Isaanis tokko haa ta’aniif, yaa abbaa, akka ati ana keessa jirtu anis si keessa jiru, isaanis nu keessa haa jiraataniif, biyyi lafaas ati akka na ergite haa beekaniif kadhachuu kooti (Yoh. dhug. sababnisaa kemikaalota akka aluminium, cadmium, chromium Kaan harkaa fi miilla dhabuun naafatanii, dhukkuba jireenya guutuu fayyuu hin dandeenyes keessa jiru. Dec 29, 2016 · Once upon a time there was a bunch of tiny frogs who arranged a running competition. Mana koo amanuun dadhabe. DHUGAA. Dabalataanis Itoophiyaa keessaa naannoo Affar, bakka. 41Yesuusis garaa laafeefii, harka diriirfatee, namichas tuqee, "fedhii kiyyaatii qulqullaa'i!” jedheen. Dhibee dhukkuba COVID-19 akka itti jiraachaa turre, haala jireenya keenyaa jijjiire kan nageenya keenya, nageenya maatii fi ijoollee keenyaa irratti dhiibbaa qabaatu uumee jira. Dhukkuba Abbaa Sangaa fi Miidhaa Inni Fayyaa Irraan Gahu. Yesus Nuuf Nama Ta'e Dhalate Yoh 1:1-18. Seensa: Dhaloota gooftaa yeroo yaadannu, dubbii • 1Xim 3:16 Nama Waaqayyoo ta'uu keessa iyyuu dhoksaan guddaan akka jiru amanamaa dha • Fil 2:6-8 Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu, ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa. Nov 10, 2010 · Cittoo fi Dhukuba Garaa. Yihowaan Solomooniin akka jaallatu hin shakkisiisu! Yoo garaa kaasaan nuqabe ( nuu dhukkube) maal gochuutu nurra jira? Dhukkuba gara kaassa yeroo karaa deeman namatti dhuufuf qoricha gossa lamatu jira. 随身英语 Features 专题; 地道英语 Features 专题 Dhukkuba akka utalloo kan torbee lamaaf nama irraa Dabaalataniis ho'a qaama Faca'insaa akka finnisaa qaama keenya irratti bahUU (body trash) fi k,k. Kadhannaa isaanii akka dhaga'uuf caalaadhumattis qabeenya Afuura Qulqulluu laphee isaanii keessa akka bulchuuf, 7ffaa garaa garummaa nu gidduu jiru ni kabajna => wal danda'uu. Hubachiisa: Yaanni maxxansaa kana keessa jiru akka bal’innatti ibsa ta’uuf yaadame kaa’ame malee akka gorsa beekaa bakka bu’uufiimiti. Utubaalee Islaamaa shanan jidduu tokko Hajjii dha. Jarri kun waan waggoota 26n darbaniif raawwatan innuu hafee waan waggaa 2 as itti jiran ummanni Oromoo waan dagate itti fakkaachuu mala, akkasitti yaadu taanaan kun abshaalummaa osoo hin ta’iin dhukkuba samuu guddaadha. Biyyoota hedduutti dhukkuba kana ittisuuf uggurri cimaa jira. Kaarol, dhukkuba lafee dugdaa cimaa taʼe, dhukkuba sukkaaraa fi yeroo hirribaatti rakkina hafuura baafachuu kan qabdu siʼa taʼu, dhukkubni ijaa cimaa taʼe ija ishee bitaa jaamseera. Magaala Finfinnee keessatti barattootni mana barumsaa Madaalam qophaa’ina baratan mormii mootummaa wayyaanee irratti kaasanii jiran. 21 Yaadni hamaan hundinuu keessa aada garaa namootaatii in ba'a; isaan immoo, halalummaa, hanna, nama aj­ jeechaa, 22 ejjummaa, sassata, hammi­ na, haxxummaa, gad dhiisa, weennoo, nama salphisuu, of tuulummaa, dagat­ tummaa. Namooti tokko tokko garuu michii sonbaa yookin dhibee cimaa biron ni qabamu. G186A isaan kun garee lammaffaadha sababiin isaas ciichaa seelii isaanii keesa baay’inaan alpha-(,3)-glucan of keessa qabu. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Dhumarratti aadaan, polotikaafi amantiin walitti hidhatoo tahuun ifaadha. Secondary headache: Akaakuun dhukkubii mataa kun ammoo dhibee biraa qaama keenya keessa jiruun ykn dhukkuba biraan walqabatee kan nu dhukkubuudha. Angawonni eegumsa fayyaa yeroo baayyee maaltu weerara dhukkuba garaa baasaa akka fidu waan hin beekneef jecha biyyonni hanga tokko DHUKKUBA ASMII Asmiin haawaasa bal’aa biyyoota guddatanii keessaa dhiibeentaa 7 (7%) kan hubu yoo tahu biyya keenya keessatti immoo uummata sanaa ol baayyatu kan hubuu fi dhukkuba ka’umsi isaa maal akka ta’e hin beekambedha. Nuu haala kana keessa jiru, oduun dhukkubsachuu isaa, nuu ala baatee, sab-boonota gurra seente. Awwaalcha Usmaayyoo kan kaleeysa (20/11/2006). Dhaamsa Waggaa Haaraa ABO Amajjii 2013 Muddee 31, 2012 (oromoliberationfront. Umrii Mar 25, 2020 · Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Gara biyya haaraatti socho’uun tarkaanfii guddaadha, keessumattiyyuu yeroo rakkisaa fayyaa addunyaalessaa kana keessa. Haala badaa akkanaa kana immoo dhorguun dirqama. Odeeffannoon kun yeroo qubannaa keessaniitti isin gargaara. Mar 11, 2019 · G217B isaan kun ciichaa seelii isaanii keessa alpha-(1,3)-glucan hin qaban, kanaafuu garee tokkoffaati. jw2019 en Similarly, at Deuteronomy 32:14, the literal idiom “the kidney fat of wheat” is rendered more clearly as “the finest wheat. Ummatni keenya biyyoota alaa adda addaa keessa jiraatus aggaammii diinaa kana dura dhaabbatuun sagalee ummata Oromoo mootummootaa fi dhaabbattoota addunyaa gara garaa birattti dhageettii akka argatu gochuuf kana sana osoo hin jenne harka wal qabatee ka’uun mormii fi balaaleffannaan agarsiise kan dinqisiifamu dha. Afaan Griikii fi afaan Ibrootaa akka Ingiliffaa. Fkn kessaatu hojaatoota mana keessaa mirgii isaani bakka hedduuti ni midhaama. ✅Garuu haga dandahameen dhukkuba isaa saniif furmaata barbaadi. Kulkulli appendiksii sababa cufamuu qaawwa (ulaa) appendiksii kanaa irraan kan ka'e, yeroo appendiksiin kun dhiitoftee infekshinii horattu dhukkuba uumamudha. Akka ummata bilisummaa isaaf falmataa jiruutti yaada ijaarsaa gabbifataa fi caalmaatti irratti hojjetaa, kan diigumsaa ammoo tuffatee bira darbuu qofa osoo hin taane hundeen gogsaa fi Ummatni keenya biyyoota alaa adda addaa keessa jiraatus aggaammii diinaa kana dura dhaabbatuun sagalee ummata Oromoo mootummootaa fi dhaabbattoota addunyaa gara garaa birattti dhageettii akka argatu gochuuf kana sana osoo hin jenne harka wal qabatee ka’uun mormii fi balaaleffannaan agarsiise kan dinqisiifamu dha. Barnoota hadiisa kanarraa argannu. Maatii fi beektooti ol adeemtoota akka isaan of eeggannaadhaan guddatniif gorsa fi hubannoo akka kennaniif, hiriyoota isaanii wajjin yeroo malee wal qunnamtii saalaa utuu hingodhin qulqullina isaanii eegatanii akka ga’ela ijaarratan, ijoolleen durbaa Yeroo tokko tokko ammoo qorichootni eegumsii fi kunuunsi qorichaaf godhamuu qabu hin godhamneef alaa gara biyyaa seenan akkasumas biyya keessa turan haala garaa garaatiin dhukkubsataa ykn fayyadamaa bira ga’an ni argama. n itti. Bobbaa beeyladoota manaa fi kan namaa seeraan dhabamsiisuun akka beeyladoonni manaa hin qabamne taasisuu. Size 375,000 Square Miles, or, 600,000 square kilometers; Larger than France, Italy, Switzerland, Belgium &amp; the Netherlands combined. 8K views 20:52 Fkn kessaatu hojaatoota mana keessaa mirgii isaani bakka hedduuti ni midhaama. Addaam akkuma Waggaa Soddomatti cubbuu rawwatee bakka jireenya isaa gannat keessaa godaane, Waaqayyoo baraan booda dirree gadameessa durboo Maariyaam taasifatee, foon isheerraa foon lubbuu isheerra lubbuu fudhatee Amala waaqayyo keessa tokko namni akka dhiphatu, akka rakkatu hin barbaadu (Faruu Ermiyaas 3:31-33). 42Yeruma sana lamxiin sun Qaama Saalaa Dhiiraa Guddisuu Qaama Jaalala Dhugaa Dec 29, 2016 · Dhukkuba darree guuree afaan gara Wallaalanii dhukkubi isaa finnoo intaanee finni isaa ijoollee intaane jette jedhan *****<<<>>>>***** Duuba nami gaafas yaa’ee indadhabuu Nyaatee inqabbatuu yaa’ee dadhabuu Didee nyaatee gabbachuu didee Dhugu quufu didee dhugaa quufu dide Fulaa lafa jirtuu cufaa araqee dhugee Arkee arkaan walitti gamee ከትግራይ ተወላጆች የተሰጠ መግለጫ 8 ነሓሴ 2008 በአጠቃላይ ለ25 ዓመታት ሙሉ ህዝባችንን አፍኖ ሲገዛ 18 Apr 2019 BBC'n kana irratti yaada namoota gara garaa Oromiyaarraa iyyaafateera. Bootaliizimin baayyee waan ta’eef fayyiuun torbaan baayee ykn jia’a baayee fudhachuu danda’a. Gabaa keessa foqoquun kan akka ashaboo, buna, loomiifi kan biroollee bitee gurguruun akkasumas midhaan garaagaraa kan akka KM 20 ol mataatti baadhee fiduun bu’aa isarraa argamuunan sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa baradhe. by OPride Staff. largest nationality in Africa; single largest nationality in Namni dhuunfaa mana keessa jiru kamuu haala sirrii hin taane kan akka kijibaa, hamii, walitti naqaa yookiin kkf hin dhabu. Ilma: Achiimmoo gosa foonii like goone filannee garaa keenyatti possatuudhaka abba. Busaan dhukkuba dhortuudhaan ykn paaraasaayitiidhaan dhufu dha. Namni nama kanaaf dabaree qabu, dabaree dabarsuuf, namni kan booda barbaachisaadha jedhee isaaf yaadu hin turre. Farf. Dogongora jibbi ▶️ Waa'ee namas hin has'iin maaliif seete irra nama malee keessa Ykn garaa nama waan hin beeknef. Ummatni kamiyyuu ni sossoha, bakka takka gadhiisee bakka biraatti ni godaana. Fuulli fi nyaanni dhoksaa hinqabu. Ogeeyyoonni fayyaa harka tokkoon dhukkubsattoota wal’aanaa, harka kaanin garuu dawaa Koroonaa-vaayras barbaacha tattaaffii jabduutti jiran. Bara 1965/1973 keessa barattoonni 90% dhalaataa Meettaa Roobifi 10% dhalataa Ada’aa Bargaa taanee hangi xiqqoon walitti dhufnee afooshaa walqarqaarsaa maqaa “Ye Metta Robii nnaa Ada’a Barga Tamaarii’och nnaa waxxaatooch meredaja edr” hiikan isaa “Afooshaa walqarqaarsaa barattoota fi dargaggoota Meettaa Roobiifi Ada’aa Bargaa” jennee of gurmeessinee. بازدید آمار این کانال Telegram "KENNAA" - @Kennaapost. Maxxansaan kun akka warri ilmaanii manniin baruumsaa keessatti qooda qabaatan tumsa akka ta’u Damee Baruumsaatiifii Leenjisaatiin qindaahe. your password Mar 01, 2017 · Kunis diina kee mo’i, daandii jalaa baatuufi irra aantu argadhu jechuudha. MALLATTOOLEE *Dhukkubbii garaa cimaa naannoo handhuuraa irratti jalqabee booda garuu gara mudaammuddii mirgaa olitti godaanu. Haala atii keessa jirtu beeku baadhuus, yeroo mara akkan sijaaladhu siif ibsuun barbaada. The government in Addis would have the world believe that Eskinder is a reckless, even racist, agitator bent on violent revolution. Dhukkuba Toonsilii (Tonsilitis) Toonsiliin qaama keenyaa keessaa waan akka gumaa foonii ulaa qoonqoo keenyaa keessatti argamu yoo ta’u, xuraawaa fi jarmoonni garaa garaa akka gara ujummoo qilleensaa keenyaatti hin seenne kan calaalee qabee (trap) godhee hambisuuf gargaarudha. Midhaan “whole grains” jedhamee beekkamu garaa keessatti (digestive system) garaa isaan keessa harkiisani summi sana baasuudha. Primary headache: Akaakuun dhukkubbii mataa kun dhukkuba biraa waliin osoo walhinqabatiin ofumasaatii of danda’ee yoo mataan nama dhukkubu jechuudha. Hardha walabummaaf utuu hin ta’in nuuf dhumtanii, nuuf naafattanii hammatii isin argamsiifatan qabannee mirga diinaa fi kan biroof dura qabsoofna jedhaa jiru. Nov 08, 2018 · Kana keessaa garuu kan yeroo baay’ee nama dhibuu fi kanan har’a kaasuu barbaade dhukkuba narvii kan gara alaa (peripheral neuropathy) kan jedhamudha. Odeessaa haala Zoonii WBO Kibba Oromiyaa, Humna WBO ZK, Miseensotaa ABO, Ummata Oromoo fi qabsoo fuula sanaa kan dhiheessuu dha. Duraanu qabsaawoota ABO dhukkuba keessan itti dabarsuu dadhabdani keessaa baatani amma ala teessani ni hoojata jattanii yaaduun abjuu keessan isa guddaa taha. Mootummaan Sa’uudii lammiilee biyyoota gara garaa biyyattii keessa Oct 20, 2020 · Waan keessa jirrus irra keessa isaa xuqee waan fuulduraas akeekeen jira. ” Ispoorin Baasiles Antiraasis biyyee keessa jiraata. Midhaan nyaataa warshaa keessa galee hojjetamerraa, kallattuma midhaanicha irraa qopheeffamee kan nyaatamu fayya qabeessa dha. jiru, taaboti Gabrelii jiruu, buufata polisaa Keessa fi bakka Baahitaa jedhamu. waaqayyo garaa koo ni jajjabeessa, bara baraanis qooda anaaf in ta’a. Kadhannaa hafuurri nu keessa taa’ee namaa kadhatu: “Akkasumammoo hafuurri dadhabbii keenya keessatti nu gargaara; akkamitti akka kadhannu hin beennuutii; garuu hafuurri mataan isaa aadisa dubbiin hin ibsamneen nuu kadhata. Nov 04, 2013 · Ta’us garuu, darbee darbee miira addaa, kan uumaa ganamaa keessa isaatii dhaggeeffachuu hinoolle. Kana jechuunis guyyaa 14 kan caaluuf mana kan turu yoo ta’ellee. Dhukkuba onnee kana rabbi nurraa haa qabu jechaa akka namaatti ofirraa ittisuuf maal gochuuyu nurraa eegamaa? 1. sirna tuqaalee hin qabu. Oromia is approximately located between 3 degree and 15 degree N latitude and 33 degree and 40 degree longitude. Akk barnoota isaa xumureenis waaijira “Bunnaa Boordii” jedhamu keessaan hojii jalgabe. Ani waldaa guddicha keessatti, waa’ee dhugaa argatanii furamu misrachoo himeera, yaa Waaqayyo, akkuma beektu, kunoo ani afaan koo kanaa labsuutti hin dhowwine. org) — Miseensota ABO kaayyoo keessanitti cichuun QBO keessatti qooda lammummaa gumaachaa jirtan; Waraana Bilisummaa Oromoo haala ulfaataa jalatti diina kuffisaa kufaa jirtu; Dargaggootaa Oromoo, sodaan alatti diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti finciluun mirga ummata keessaniif falmaa jirtan; Kabajamaa Mar 14, 2011 · GUDDISNEE AKKA BUCHULLAA Sheek Abdullaahiin yeroo mi’a baaburaa bituuf Finfinnee deemanii turan obboleessa obbo Fedhasaa arganii Rakkoo fi bal’ina maatiin obbo Fedhasaa qaban wajjin mari’atanii obboleessi isaa akka hirmatuuf amansiisaniiru. Kun nama umurii hundumaa keessa jiru ilaalata- yoo mallatoo kamiyyu hinagarsisnes ta’es ykn dhibee ture hinqabaanne ille. amoonni baay'een. 📌Lola koronaavaayirasii waliin addunyaan itti jirtu keessatti argannoon kun boqonnaa haaraadha jedhan ogeeyyiin UK. Ni xumurama Yeroo daban keessa attamiin akka uummata tajaajille irratti daataa xiinxali 2018 Namoota karaa maariiwwaniifi qorannoowan Sababii guddaan dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa, coomni qaama keessatti garmalee baayʼachuusaati. Wanta odeessanii fi wanta bobeessan hin dhaban. Yet a review of the evidence against him and his writings reveals instead a thoughtful and principled man whose only crime has been to urge, peacefully and publicly, Ethiopia’s rulers to deliver on their long-broken promise of peaceful, democratic reform. Yesus yeroodhuma Jan 22, 2012 · Shira mootummaa kana jalqabumarraa kan hubatan sabboontonni Oromoo biyyoota garaa garaa keessa jiran garuu jalqabumarraa gochaa Wayyaanee kana balaaleffachudhaan karaa adda addaa mormii dhageessisaa turaniiru. Gargaarsa Qabeenna Hawaasaatiin hojjatame. dhukkuba/ciniinnaa garaa a toothache dhukkuba ilkaanii an earache dhukkuba gurraa a backache firiijii keessa a pepper qaaraa/barbaree an onion qullubbii diimaa cheese baaduu. Umrii Feb 27, 2016 · Welcome! Log into your account. Warri akka fedha fooniitti jiraatan,Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Diddaan barattootaa Impaayera Itoophiyaa keessaa jabaachaa kan dhufe manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa’inaa keessattis finiinuun mootummaa wayyaanee yaaddoo keessa naqe. Shaayiin wontoota carraa dhukkuba onnee, kaansarii fi dhukkuba sukkaaraan qabamuu hirdhisan of keessaa qaba. " "Waggaa Namoonni garaa koo dhufaan hundii "akkamin kuni sirra ga'ee amansiissa ture. Warri didan sun gonkumaa akka hin oofkolle, irra hinoolle dubbatu. Ji’ 12n wagga tokko keessa jiran keessa guyyaa 354 akka jiran olitti kaafneerra, ammaas ni yaadachiifna. Ayyaantuun lammataa Amboo aanaa Tokkee Kuttaayee keessa jiraatu. Abdiisaanii­s umurii isaa Waggaa 14tti Abbaa isaa Ilaaluuf gara Finfinnee yoo deemu Abbaan isaa ni Ajjeefaman. Dhabaaf malee cirriin cooma kajeelti. Walirraa waliif nuuf wayya yaa Oromoo sabakoo Yoon isin hin fayyadne maali barachuun koo? Ispoorin Baasiles Antiraasis biyyee keessa jiraata. Gudina Tumsa was first published on the Bariisaa Oromo newspaper in 1976, and it was republished on The Gulele Post on January 31, 2014, with an introduction by Oromo human rights activist Ob. Waajjira kanas birkii Finfinnee fi Diillaatti aragmu keessa yeroo muraasaaf hojjete ramadamte. takkaa uzrii akka heydi`ii, dhiiyni aada'aa, yookaa dhukkuba masjida keessa taa`uu isa dhoowwuf taate , malee . *Yeroodhaan yoo hin yaalamiin dhangala’aa qaama keessaa karaa garaa kaasaafi balaqqamaa fixuudhaan nama sana coolagsee ykn gogsee( dehydration)lubbuu galaafachuu danda’a. Kana booda dhukkuba gooftaa yaadachuudhaan waggaa 40 midhaanii fi bishaan afaaniin osoo hin qabin jiraatanii Egaa Itiyoophiyaa yeroo amma karaa Uumamaanis ta'ee nam-tolcheedhaan midhaama jirti. Dhukkubicha isaan qofaa miidha jechuu baatullee hanga ammaatti sirriitti kan mul'ate dhiirota umurii kana keessa jiran irrattidha. Seenaa oromoo jalqabaa hanga ammatti Talaalliin Waggaa as dhihoo keessa, qoricha antiraaksii haaraa oomishuuf yaaliin adda addaa godhaama jira, garuu qorich duraan jiruyyuu yoo yaaliin yeroodhaan kennamuu jalqabe dhibee kanarraa ni fayyisa. Oct 29, 2013 · Anis dhukkuba iyya qaamakoo keessaa kanaaf fala kadhaafi eebba kanaa akka nabarbaachisu beekeen Ayyaantuu Oromoo kan eebbisee qaqqabsiu biran dhaqe. !? Dec 11, 2014 · Addatti bara 2014 kana keessa qooda Qeerroo Bilisummaa Oromoon (Barattootaa fi Dargaggoota)n warraaqsi FDG fi Falmaan Mirga Abbaa Biyyummaa sirna gabroomfataa wayyaanee irratti qabsiifame haga har’aatti mootummicha guggubaa, QBOf injifannoo galmeessaa jira. Ta’us garuu, darbee darbee miira addaa, kan uumaa ganamaa keessa isaatii dhaggeeffachuu hinoolle. Jun 19, 2016 · Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Nutis kun Kilinka maqaa qofaan irra ba’edha jennee guguungumaa iddoo sanaa baanee qajeelle. Waantoota dhukkuba garaachaa kana fidu jedhaman (alkoolii baay’isuu, tamboo xuuxuu, qorichoota ajaja Yoo dhukkuba kanaan qabamne ykn mallattoo dhukkuba kanaa ofirratti arginemmoo ala baanee hawaasatti makamuu dhiisuudhaan mana taa’uu, maatii keessa jiraannuufi namoota mana keessa jiraniif ille eeggannoo cimaa taasisuufi mana yaalaa naannoo keenya jirutti deemnee beeksisuudha. dhukkuba koo turedha! Akkasumas guutummaati mormata ta’u hin danda’au, nama kitaaba Qulqulluu dubbifatu fooyya’a ta’u ni danda’a. Oct 05, 2016 · Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran The Ethiopian government has said that Lilesa could return home safely and would be considered a hero, but he does not believe this. Habashummaan dhukkuba kaansarii hamaa namoota keenya miidhaa jiruudhaa. Jettee garaa isheetti of gaafachaa waraqaa sana harkaa fuutee yeroo dubbistu, waraqaa sanarra akkas jedha, "Ani abbaa keessanii fi Waaqa keessan Waaqayyoo dha. Obboleessi obbo Fedhasaa daldaalaadha waan ta’eef hojiin baay’ee itti ulfaata. " @(Daaglaas Maak'artar) _ • "Baroota jireenyaa koo ani keessa darbe hundumaa keessatti maallaqa miiliyooni heddutti lakkaa'amuun mi'oota gara garaa biteen gurguraa ture! Daldala kana irraas bu'aa hedduu argadheen jira, haa ta'u iyyuu malee, garuu mi Qorichi baay'ee rakasa ta'eefi salphaatti argamuu danda'u 'dexamethasone' jedhamu dhukkubsattoota Covid-19 haala yaaddessaa keessa jiran lubbuu baraaruu danda'a. Kun ammoo qorichi kun yokaan yeroon itti darbee, yokaan haalli tempireecheraa itti toluu baatee hojii ala ta’uu danda’u. 1-namni towhiida (tokkummaa rabbi) irratti due jannata seena. • Garuu, yoo mana keessan keessa nami tokko mallatoon kun irratti mul’ate, guyyaa mallattoon kun irratti argame kaasee guyyaa 10f adda of baasee mana turuu qaba. Nama Wal Salaa Jiru Jul 21, 2016 · >Gogiinsa garaa ittisuuf >Dhiphina hir'isuuf >Dhukkuba garaachaa fi gubaa laphee dursa ittisuu fi nama qabu immoo fayyisuuf >Dhukkuba goga irratii bahan kan akka kormamuu fi finniisaa, keessoo quncee ykn qola muuziitii galgala galgala yeroo hunda sukkumun fala akka argamsiisu ragan jira. Mucaan tokko dhalatee waggaa saddet saddeetiin maqaa adda addaan waamama, dirqamni irra jiruus akkasuma bara saddeet saddeetiin jijjiiramaa deema. Karaa gara garaa tokkoo tokkoon “And” inni jedhu karaa garaa garaatiin jijjiirameera. om Akka gabaasa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa bara 2012tti, waggoottan muraasa darbanitti namoota duʼan keessaa harki 63 kan duʼan dhukkuba daddarbaa kan akka Eedsii, garaa kaasaa, busaa, dhukkuba sombaafi dhukkuba ijoolleetiinidha. Wal irraa fageenyi nageenya qaama keenyaaf gaarii dha, garuu ammo fayyaa mataa irratti dhiibbaa qabaachu danda’a. Kan akka walii loon walitti yaafatti. Ulfaa fi marsaa laguu Ulfaa fi marsaa laguu om Haaluma wal fakkaatuun, Keessa Deebii 32:14 dubbiin dachaa kallattiidhaan “cooma kalee qamadii” jedhame, “qamadii filatamaa” jedhamee karaa caalaatti ifa taʼeen hiikameera. 2. ***** Yaala ni qabaa? Haala salphaadhaan qoricha liqimsamu fudhachuun garaa keessaa dhabamsiisuu ni danda’ama. Dhibee bootaliizimin irra kan dhufu Feb 04, 2013 · Jechuun, akkuma gareewwan maqaa bilisummaa Oromootiin socho’an tokko tokko amma sochiin WMOtiin gaggeeffamu Oromoota biyyoota addunyaa gara garaa keessa jiraatan sochoosee kakaasuun isaa hirriba yaroo dheeraa keessaa isaan dammaqsutti harka maratani taa’uu bira darbanii haguuggatanii rafaa turanitti jechuudha. Eenyullee anaan kan abdatu yeroo hundaa rakkina keessa akka jiraatu eeyyama koo miti. Ijoolleetti . • Mataa bowwuu • Dhamdhama yookin Fooli Dhabu Haara • Qoonqoo madaa'e • Funyaan Cufamuu yookiin Furrii Funyaan • Garaa Hammeessuu yookiin Hoqqisuu MANA BARUMSAA GANNAA 2020 Bitootessa 28,2013 Finfinnee. yoo guyyaa tokko faa masjida keessa taa`un narratti haa jiraatu je`ee nazzaree, if qabsiise . 11 Jun 2020 dhukkuba Garaacha keeenyaaf yoom mana yaalaa deemuu qabna? Manatti yaala akkamii barbaachisa? #YookooDoctor. Karaa Itti jirru karaa boochoo karaa asphaaltii nutti fakkaatuu hinqabu. Namoonni biiroo keessa taa'aa oolan, kan konkolaataa keessa taa'aa oolan, fi kkf ofdagachuu hin qaban. Nama tokko tokko irrattii garuu osso dhukkuba kana qabaataniyyuu, mallattoo tokkoyyu hin agarsisu. your username. Kunis vaayirassii koronna irraa nama eegala. Cuuphaan alatti eenyuu illee Mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda’u. Waggaa tokkoo asii kaasee, meediyaalee garaa garaa irraa waan akka ‘haaraatti’ ololamaa jiru keessaa inni tokko, ‘jijjiiramni Toophiyaa keessatti dhalate kan jedhu dha. jarmiin. ani ammallee kana jalaa hin birmadoomne, garuuu dadhabinsa koon mormachaan jira. Feb 25, 2014 · Posted: Guraandhala/February 25, 2014 · Gadaa. Yeroo baay’ee kan ittin tamsa’u ilbiisakissing bugsjedhamtee beekamtuuni. Akkamitti qama keenya keessa galuu danda’a? Karaa afaanii, Funyaanii fi Ija 4. Yeroo eebbisanis, “dhukkuba qileen qabi; diina waraanaan qabi” jedhanii yoo eebbisan injifannoon deebi’u. Haa ta’uu malee bara kana sababa weerara dhibee Koroonaa Vaayirasiif uggurri kaayamuu himan. 1 Akka garaa kaasaa irraan kan ka’e bishaanni dhagna keessaa hin dhumne godhuu dha, yookiin ittisuu dha. Kan biraa qabsaawoota isin maqaa tuyxan keessattu obbo Odaan nama waan isin ganna tokko keessatti hin hojjanne yeroo gabaa keessatti hojjatu. Dhiiga isaaf obsa dhabee, halgaaf jilbeenfachiisa. Search. Sep 17, 2018 · Addunyaa keenya kana keessatti dhugaa fi kijibni, gaarii fi hamminni, jibbaa fi jaalalli, bilisummaa fi gabrummaan, walqixummaa fi ol-antummaan wal-falmaa fi wal-mormaa kan keessa jiraatan yeroo tahu garuu deemsa keessa dhugaan, gaarummaan, jaalalli, bilisummaa fi wal-qixummaan ni injifaatu. Features 专题. Ergamtoota Wayyaanetis biyyoota deeman hundatti salphisaa turaniiru. Achi keessa gammachuufi nagaadhaan bara baraaf jiraachuu dandeenya. Yeroo inni bishaan raafamu keessa of boosuuf jedhu, nama biraatu dafee keessa seena. Yeroo barbaanneefi bakka kamittiyyuu sodaa tokko malee akka isa kadhachuu dandeenyuufis karaa nuu baneera. Filiphisiyus 4:6-7. Waa,ee biyya Oromootti godaanuu fi ,abbaa biyyaa Oromoo biyyarraa godaansisuu ,itti duulanii fixuu fi ,aadaa fi amantaa isaa jijjiiranii laakkooysa isaa gadi b uusuu ,akka gabraa bitanii guguruu seenaa guutuu utuun taane ,ragaa seenaa hamma tokko kaafnee turree,waggootii 30 bara 1870 -1900 Yohaanis fi Minilik jidduutti ,laakkooysi Oct 16, 2013 · Kanaafan mata duree yeroon itti darbe isa garaa namaa bobeessuuf ukkaamfame onnee namaa nyaatu kana maaliif guurtanii yaatuu? nuun jedhe. Yeroo dheeraa jiraachuu waan danda'uuf, ispoorin antiraaksii addunyaa guutuu keessa jira keessaahuu iddoowwan awwaalaa bineensota dhukkuba kanaan du'aniitti argama. Mahammad Rashaad qunnamuun dirqama tahe. 2010. Mallattoowwan erga dhukkubichi qaama keessa galee /faale/ kaasee jijjiirramaa deema. Ertaallee jedhamutti waanti ho’aan kun ni mullata. Wal’laansa Dhukkuba Sombaa (DhS) Kan Riphee Ture Amma Dhukkuba Ta’e Rifampin: Qoranaan fayyaa keessanii riphee kan jiru dhukuba yks LTBI akka qabdan agarsiisa. L. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestants. gara dhabummaa koo adda baasuufi jiraachusaa beekuun daangeessuu ni danda’a. Kan ilkaan ofii dhalchu, kormi hin dhalchu. Kitaaba Xiqqaa Barsiisa Macaafa Qulqulluu A Handbook of Bible Doctrine Seensa. Kan armaan gadii keessa immoo hadiisa sahiiha mataduree kana keessatti leenjiif ta’utu jira. volkaanoo kan garaa lafaa keessaa waantota baqan ol. Hojaatoota alaa  nama akka garaa koo heedduu na (1) Niitin (hadha mana) ollaa keessa deemte dhiraan Kofaltuu issii taphaa ammo dhirsa (abba mana) ishiitti lubbuu . Kun kan isaan hiriyootaa fi sabaa-himaalee (social media) gara garaa irraa dhagahan caalaatti isaan amansiisa. Kana jechuun . KOVID-19 maali? KOVID-19 dhibee vaayrasii “SARS-COV-2” jeedhamuun kan namati dhufuu fi yeeroo ammaa addunyaa maratti faca’a issa jiruudha 3. Yaadicha kan kenne namoota yaada kitaabichaaf laatan keessaa barreessaa fiilmii Afaan Oromoo jalqabaa kan  23 Ags 2019 Karaa fi garaa dhabee namatti madaqe, Cafaqoo cuffadhee ✅Garuu haga dandahameen dhukkuba isaa saniif furmaata barbaadi. 13 Eedsii(AIDS) Yeroo dheeraadhaaf kan garaa nama kaasu. Kutaa 7ffaa. 6 . May 20, 2015 · Gaabbiin dhukkuba dhukkuba isa hamaa keessa namaa fixuun qullaa nama dhaaba gaabbiin dukkana dukkana limixii kan hin qabne ibsaa Garaaf jettee garaa hin jabaatiin Bitootessa 28,2013 Finfinnee. milk aannan. 2 : Masjida keessa taa`uu . Haa ta’u malee qoramuu karaa waaqayyoo fayidaa keenyaa fi ulfina waaqayyo fiduuf nu keessa darbuun nu irra jiraatu akka ayyaanii isaa nuuf baayateen keessa ni darbina. Warri sadarkaa tokko keessa jiran gaafatamaa fi dirqama waloo isaan ilaalu qabu. Yeroo darbe keessa ammam akka uummata tajaajille xiinxaluu Bona 2018 Karaa mareefi qorannootiin namoota sagantaan keenya jijjiirama irratti fide hirmaachisuu Haala barattoota qomoo, gosaafi afaan gara garaa qabaachuu isaaniirratti hundoofnee manneen barnootaa armaan gadii waliin taana: • Aki Kurose Middle School • Bailey Gatzert Elementary • Dhukkuba shukkaaraa • Kaanserii • Dhiigni mataa keessatti dhangala’uu Hojii sochii qaamaa dabaluun fayyaa sammuufi qaamaa foyyaa’aa argamsiisa akkasumas milkaa’ina barnootaa dabala. Ayyaantuu Amanuu. Tokko tokko immoo baay’ee waan isaan dhukkubuuf qoricha miira dhukkubbii balleesssu fudhachuun isaan barbaachisa ta’a. Jan 22, 2012 · Shira mootummaa kana jalqabumarraa kan hubatan sabboontonni Oromoo biyyoota garaa garaa keessa jiran garuu jalqabumarraa gochaa Wayyaanee kana balaaleffachudhaan karaa adda addaa mormii dhageessisaa turaniiru. May 13, 2013 · Akkuman olitti kaase wayitan Yunivaristii Jimmaa keessa barataa turetti sochiin taassisaa tureen wal qabatee ija humnoota tikaa mootummaa keessan bu’e. Dec 12, 2013 · Sababa waliigalteen maatii keessa hinjirreef gargaarsa maatii maleen baradhe. Health Dhukkuba Sombaa Mul’ataa - fuula 2 Fuula 2 Dhukkuba TB namoota biraatti dabarsuu nan danda’aa? Yoo dhukkubni TB somba kee keessa ka jiru ta’e, jarmiiwwanTB akka namoota biraatti hin dabarsine of-eeggannoo gochuu qabda. Kun seera uumamaati. Nov 12, 2006 · Sabboonummaa fi murannoon barataa kana kan garaa ishee waadee OPDOn barata galaafachuuf kiyyoo kiyyeessuu eegalte. Namoota waliin tu uqii qaban hordofuun Gifira fi dhukkuba sombaaf hojji irra olee jirra. Maqaa koorsii: Baayoloojii Bu’uuraa Kooddii koorsii: Bio 201 Kiredit haawarii: 4 Kontaakti haawarii: 7(fuulaa fuulatti sa’a 4 fi Laaboraatoorii sa’a 3) attamii keessa yoon jiraadhe Macaafa Qulqulluu utuun hin dubbifatin gara siree koo hin dhaqu. Tamsa’ina vaayirassii koronna kanaa ofirra ittisuf naminii hunduu mana turuu qaba. Posts about Mother of all earth written by OromianEconomist. Utuman qoradhuu mana obbo Wayyeessaa Milkii cina ga’e. Weebsaayitiin kun barreeffamoota Dhugaa Baatonni Yihowaa afaan garaa garaatiin qopheessanitti fayyadamuudhaan qorannaa gochuuf gargaara. 59 halkanii irraa eegalee: Baadiyaa Victoria keessa mana kee keessaa bahuus tahe fageenya hanga deemuu qabdu irratti qoqqobbiin hin jiru; Mana keessaa alatti hanga namoota 10 wal gahuu ni danda’u; Maatii biroo keessaa hanga namoota shaniitti kan dhufanii si dubbisan qabaachuu dandeessa. Yoo mata isaani yookan nama gar-biraa irraan miidha ga’u jedhamee sodaatame, fedhi isaani malee mana yaala itti galffamu danda’u. Iddoo seenaa qabiyyee itiyoophiyaa Maqaa koorsii: Baayoloojii Bu’uuraa Kooddii koorsii: Bio 201 Kiredit haawarii: 4 Kontaakti haawarii: 7(fuulaa fuulatti sa’a 4 fi Laaboraatoorii sa’a 3) Dhukkuba Toonsilii (Tonsilitis) Toonsiliin qaama keenyaa keessaa waan akka gumaa foonii ulaa qoonqoo keenyaa keessatti argamu yoo ta’u, xuraawaa fi jarmoonni garaa garaa akka gara ujummoo qilleensaa keenyaatti hin seenne kan calaalee qabee (trap) godhee hambisuuf gargaarudha. Yoggaa nyaata nyaatan halluun sun nyaataa wajjin qaama seenuun garaacha irra bu'uun dhibee biraaf nu saaxila. Sochii qaamaa keessumaa "push up" hojjachuun qoricha kamuu caalaa dhukkuba kana namarraa ittisuu danda'a. Gaafa nuti leenjii waraanummaa fudhannu namootaa nu waliin leenjii fudhataa turan 108 keessaa baatii tokko keessatti gara namoota 22tu bade. Takkaa yoo mana yaala itti galffamani, nageenyi sammuu isaani sagantaa murtaa’en ilaalama. eggs COVID-19 n dhukkuba haaraa kan sonba kee fi ujummo qileensaa hubuu dha. Search the BBC Search the BBC. Hiikkaan diina dubisaa kibaata Quqlulluu isa Marsaan yeroo kun, akeeka tarkaanfii, ejjennoo, yaamichaa fi deegarsa Nagaa, Araaraa fi Tokkummaa WBO ZK ABO, Moonaa ABO, QBO fi Ummata Oromoof Dhiheesse kan ibsu, hubachisuu fi marihachiisu dha. Mootummaan “mana taa’aa! Manaa hin bahinaa” je’a. bu’uudhaan tajaajila. (Seera Ba’uu 20:8-11tti ilaali) Tarkaanfii 8ffaa: Waaqayyotti Amanuu Garaa kaasaa yoo agartan taate, Dhukkuba Mariyyee Hoolaa fi Re’ee (PPR) isa jedhutti ceehaa Rakkina afuura waliin walqabate yoo mudattan immoo, gara- Dhukkuba Mariyyee Hoolaa fi Re’ee (PPR), Dhukkuba Daddarbaa Sombaa Re’ee (CCPP), Dhukkuba Daddarbaa Sombaa Horii Maalaa (CBPP), Gagabsaa (Heart water), Laydaa xarafa Garbaa Dr. dhukuba sombaa DhS qaama yks dhaqna keessan keessa akka jiru dhukkubsachuus akka dandeessan agarsiisa . 73:26 ”. Fira isaa harka qabuu irra , halgaa gatiititti baachuu filsiisa. Kutaa addunyaa gara garaa irraa Muslimoonni miliyoona lamaatti lakkaa’aman wagga waggaan Hajjuuf gara Sa’uudiitti ni imalan. Akka ummata bilisummaa isaaf falmataa jiruutti yaada ijaarsaa gabbifataa fi caalmaatti irratti hojjetaa, kan diigumsaa ammoo tuffatee bira darbuu qofa osoo hin taane hundeen gogsaa fi Waggaa tokko keessa kan jiran ji’ooti (baatiileen) Oromoo 12n maqaa mataa isaani qabu. Baruma kana (2004) hiriyoota isaa qabdee mana hidhaatti darbattee,” Barata gaafa sirna barataa Alamuu seenaa isaa barreessee dubbise baasaa,kaaseeta sagaleen isaa irratti waraabame fidaa” jettee mana hidhaa Aanaa Xuqur Haala keessa jiru daawaachaa adeemuun kallattii bahaaf galmaa isaaf karaa saaqa. Dhukkubni asmii dhukkuba ujummoo qilleensaa waliin walqabatu yoo ta’u, dhukkubni kun kan nama qabu yoo ujummoon qilleensaa kulkulee (inflammation) godhatee bal Ministeerichi fuula tiwiitaraa isaa irratti lammiileen biyyoota garaa garaa 15 vaayirasichaan qabamuufi kunis lakkoofsa waliigalaa namoota biyyattiitti dhukkuba kanaan qabamanii 45'n gaha jedheera. Jarreen kana dhamni nama nama jechisiisu, ykn akka farnajoonni jettu sabistaansin namummaa keessa hin jiru. Hamilee fi ofittummaan guutamee gonkumaa dhiiga isaaf hin tolu. Welcome! Log into your account. " Kana booda dhukkuba gooftaa yaadachuudhaan waggaa 40 midhaanii fi bishaan afaaniin osoo hin qabin jiraatanii hafuura waaqayyootiin waggaa kudha Hiika fagoo keessa osoo hin galiin qorumsa guddaa fi humnaa ol kan ta'e sana keessa darbee jibbamuu Isaatiin jibbamuu keenya, gudaansa Isaatiin Egaa Itiyoophiyaa yeroo amma karaa Uumamaanis ta'ee nam-tolcheedhaan midhaama jirti. isaan dhukkuba. Akka ragaan qabataamaan keessa beektotarraa argame mul’isutti, msagaalaa Bulee Horaa kana keessaa Buufata filannoo saddeetti ture; achi keessaatti, qaamoleen mootummaa osoo filanoon hin gayin duratti, buufata filannoo hundumaratti sagalee kuma tokko tokko (1,000x8=8,000) qopheessan. Dhukkuba Ilaalcha Barbaachisu Hin Argatiin Jiru. Warri dhume ammoo kuma 128 gahan. The goal was to reach the top of a very high tower. Waggaa 35 hijraatti isaa umrii waggaa 82 madiinatti manuma isaatti shiftoota abaaramootaan ajjeefamee wareegame. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Sep 17, 2018 · Addunyaa keenya kana keessatti dhugaa fi kijibni, gaarii fi hamminni, jibbaa fi jaalalli, bilisummaa fi gabrummaan, walqixummaa fi ol-antummaan wal-falmaa fi wal-mormaa kan keessa jiraatan yeroo tahu garuu deemsa keessa dhugaan, gaarummaan, jaalalli, bilisummaa fi wal-qixummaan ni injifaatu. Nama Wal Salaa Jiru Aug 01, 2014 · Sabni waaqayyoo tokkoo akka ta’u waan barbaadeef, eebba tokkummaa keessa argamu dursee waan beekuuf tokko isaan godhi jedhe kadhate. Baruma kana (2004) hiriyoota isaa qabdee mana hidhaatti darbattee,” Barata gaafa sirna barataa Alamuu seenaa isaa barreessee dubbise baasaa,kaaseeta sagaleen isaa irratti waraabame fidaa” jettee mana hidhaa Aanaa Xuqur Fulbana 16 bara 2020 baadiyaa Victoria keessa sa’aa 11. Maqaan ji’oota Oromoo bakka bakkaatti: Nov 05, 2017 · Keemikaala akka liidii waan of keessa qabuuf dhukkuba garaachaa fi dhibee yeroo ammaa akka addunyaatti nama fixaa jiru"kaansarii" nama qabsiisa. yeroo dheeraadhaf dhukkubsataa akka ture oromooni isa beekan ni himan. Dhukkubni laguu “ciniinnaa” dha. Mallattoon isaa dhagna gubaa, qorrisiisuu, dafqisiisuu, mataa bowwuu, qaama caccabsuu, garaa hammeessuu fi hoqqisuu kan dabalatu dha. Cuuphaan furtuu balbala Waaqayyoo banudha. Yo'eel 2:13 nama dhukkuba kana qabu, malatttoon irratti mul´tan dhukkbbii garaa, fedhi nyaataa dhabu, garaa cininnaafi balaqqamaa, humna dhabsisuu, dhukkuba tiru (ija keello, qaama fi furri, ykn anccufa keello godhaa) . Namoonni gariin qaama isaa adabuu qofatu waan akkanaatiif wallaansa jedhanii yaadu. Waraana Addunyaa Lammaffaa dura Yeroo Xaaliyaaniin Xoobbiyaa Dabalatee Biiyyoota Addunyaa Hedduu koloneeffattee bushaa turtetti Abbaan Abdiisaa qabamanii Magaalaa Finfinneetti hidhaman. Jawar Mohammed. Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan Kitaaba xiqqoo kana gaaffii kabajamoo Obbo Zaman Indaalee(Tajaajila Raadiyoo Sagalee dhugaatiin) isiniif kennuuf carraa argachuu kootti baayyeen gammada. Guyyuu badaa oolu. (1 Mot. Jarmiin Mootummaan Itoophiyaa namoonni shan dhukkuba kanaan qabamuu akka mirkaneessen Wiixata darbe barnoonniifi walgahiiwwan torban lamaan dhufuuf akka hin taasifamne ibsee ture. yaroo san keessa , masjidaa bayuun qabu. Fedhii nyaataa ni hir'sa. Hiriyoonni koo qabamanii hidhaman. 24, Firiijii (refrigerator) keessa (haga -35oC) kaa’uu. Keessa keessa adurreen bineensa. Osoodhuman keessa kitaabichaa hin seeniinin waan damma,damma jettu tokko qola Kitaabichaa karaa duubaa irraa argadhe. Godaansa Oromoo Jaarraa 16ffaan duratti Ummata akka waan hinsossoonee kana akka garaa, dhagaa ykn galaanaa godhanii fudhachuun hin tahu. tatamsa’ina dhukkuba SARS bara 2003 hojji irra olee jirra. Haalli nuti keessa turre, akka Waaqayyo nutti fedhii godhatee nu waamu kan godhu hin turre. Sagalee uummanni kenne soogidda bishaan ergan taa’e Jun 03, 2017 · Namoonni Ishiin walitti qabdee akka dhaabaatti maqaa OPDO jedhu itti tolchitee Oromootti bobbaafte kun garaa malee sammuu akka hin qabne waggoonni 26n darban sirritti nuuf mirkaneessaniiru. !? Nov 12, 2006 · Sabboonummaa fi murannoon barataa kana kan garaa ishee waadee OPDOn barata galaafachuuf kiyyoo kiyyeessuu eegalte. Adurreen garaa muratte, leencaan qixa nama sodaachifti Garaa murtii murate, bishaan raafuutu gabbisa Garaan murtii hin qabne, diina abbaati Namni namumaa, ija nyaadhu” jette allaattiin Gara jabeessa heexoon hin albaasu Qeerransa eegee hin qaban, qaban gadi hin dhisan Ijji dhugaan boosse, imimmaan hin dhabdu Mari’ataan gowwaa hin qabu Mar 21, 2020 · Biyyoonni Heddu Seera Haaraa Baasan ,Chayina Keessatti Namni Dhukkuba kanaan qabame hin Jiru jedhan🙏 👇 Keessa Muraasni 👇 Haadha ofii Yoo Maal Balleessite Garaa Jabaatanii Ajjeesu Dhukkuba Chaagas, YKN American trypanosomiasis, kun mudhii lafaa dhukkuba ilbiisotaan darbu kn uummamu protozo’aMaq. Godina Jimmaa aanaa Deedoo keessa jiraatu. 14,064 likes · 105 talking about this. Wajjirra kana keessatti bulchaa aanota garaa garaa, keessattuu bara 1975 hanga 1977 tti naannoo Arbaa Guuguutti ramadamuun bulchaa aanaa Gololchaa tahee hojjateera. Kanas dho’iinsa. Nov 29, 2019 · GARAA GUBAA (DHUKKUBA GARAACHAA) Of irraa hor'isuuf: 1. Bara Durii keessa nama lamatu woliin bakka tokko bulan,tokko garatuu dhukkuba, Bara Durii keessa Mallattoon dhukkuba kanaa bakka cirrachi jiru ( kalee, ujummoo fincaanii, afuuffee fincaanii) irratti hundaa’ee mallattoo garaa garaa argisiisa. —————–(The Gulele Post) – The following poem was composed by the… Oct 13, 2016 · Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53 - Tuesday, 26 December 2017 10:53 duraa gidduu garaa garummaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan. Guboo Siyaasa ofii gabbifataa, guboo siyaasa garboonfataa hundeen haxaa’utu furmaata siyaasaa nuu ta’a. Garaa qulqulluun waan eebbisaniif Waaqayyos isaan dhagaha. a. Wal-loluun, walitti wacuun, walfalmuun, walmormuun fi walarrabsuun adeemsa jiruuf jireenya hawaasa fayya qabeessa kamuu keessa waan jiru dha. Maddeen qabatamaa tahe irraa odeessa argattu akka ijoolleen kees beekaniif itti himi. Dhukkubni kun dhukkuba waaktii waan ta'eef, waantotni ka'insa dhukkuba abbaa sangaatiif sababa ta'an kannen akka: alkaline (bezii), calcareous soil, biyyee acid xiqqoo qabu, bakka ho'aa fi dhiqamuu biyyee/loolaa, bookaa akka malee roobuun dhandhalcha biyyee keessa waggaa baay'eef ture baasee gubbaa lafaatti mul'isa, hongee. 17:21-22). Amantii Dubartii • Dhukkuba nafaa • Qorra'iRa • Qufaa • Haxxifannaa Namooti tokko tokko garaa kaasaa fi hoqqisaalJe ni qabaatu. 4. GOCHA GARAA JABUMMAA OROMIYAA KIBBAA DHEEDA BOORANA LIIBAN GODINA GUJII BAHAATTI RAAWWATAME: Dhukkuba COVID-19 ittisuuf walqabatee mootummaan Xoophiyaa🇪🇹🇪🇹🇪🇹 ji'a Ebla 8 ,2020 labsii muddumaa labsuun… Oduu Gara Garaa, Waxabajjii 9, 2020 Dhiigni ilmaan Oromoo biyya kanatti dhiiga saree ta’e jira. Gost G186A dhukkuba hin fidani, garuu G217B dhukkuba fidu. Bulchinsa abbaa irrummaa mootummaan wayyaanee Isaan keessaa ani isa tokko ta'een argame. Ummanni garuu Namoonni umuriin isaanii ganna 70 tareefi dhukkuba biraa duraan qabaatan caalaa saaxilamoodha. dadhabsiifamanii, meeshaa mootumman hawaasa ittin tohatu tahanii jiru. Nov 20, 2018 · Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. This is the first biodiversity field guide in English and Affan Oromo from the Borena rangelands in Southern Ethiopia. Nama Lamxaa'aa Tokko 1: 40 - 44 Kwf ⇒ Mat 8:2-4; Luq 5:12-14 40Namichi lamxaa'aanv tokko gara isaa dhufee jilbiinfatee, "Yoo fedhii kee ta'e ati na qulqulleessuu ni dandeetta" jed-hee isa kadhate. Yeroo namooni dhibee bootaliizimin kan isa madaa irra uumame ta’e summicha madaa sana baqaasuun keessa baasu. Namooti baay'een turban kessatti ni fayyu. darbatu/tufu irraa hubachuun ni dandaa’ama. Abdiisaa Aagaa Oromiyaa,Wallagga keessa Magaalaa Najjootti Dhalate. DHOKSAA. Yeroo baay’ee dhukkubbiin yeroo laguu hamaaf kan nama kennuu fi kan namarra turu miti. sirna cimaadhan geggeeffamerrati Sabboonttonni Oromoo awaalcha kanarrati argaman Qabsaawan Kufus qabsoon itti fufti dhaaddannoo akka dhiheeysaa turan oduun achirraa keessa deemaa ture. مشترکین، افزایش، بازدید در روز، اعلامیه ها و دیگر تجزیه و تحلیل در وب سایت Analytics Telegram. Garaa baasaa ykn yaasaa hamaan keniyaa fi Itiyoophiyaa keessatti Sep 24, 2013 · Osoon dhukkuba koo isa kana dhukkubsachaa jiru kan biraa itti naa dabalame – Cabaa irratti buqqa’aa jedhu mitiiree! Akkuma barsiifata kooti hujii irraa bahee hiriyoota koo waliin xiqqoo maagala keessa waarisifadhee gara mana kootittii qajeele. Oct 28, 2019 · Nam-tokko dhukkuba cimaan yoo qabame, mana yaala keessa ta’u mala. 25-nama du'e iyyanii booyaa faarsuun badii guddoo abarsatti nama geysitudha. Hundee rakkoo keenyaa fi, haala qabtamaa yaroo. 中文 改变语言. Du'a Abbaa isaatti kan baayyee Jan 15, 2014 · Amala sadaffaa namummaa kan ta’e Miirri cimaan, Faarsaa 40:8 keessatti haala otuu Ilmi foon hin uffatiin dura jiruutiin ibsameera, achittis Inni Waaqayyo Abbaa Isaatiin, Yaa Waaqayyoo koo, fedha kee gochuun anatti tola, seerrii kees garaa koo keessa jira jedhe Ilmi foon uffate: Yesuus imimmaan isaa dhangalaase (Yohaannis 11:35). Namooti tokko tokko hospitaala ciisuu kan qabaatan yoo ta'u gariinis ni du'u. 1. dhukkuba midhaama garaa keessa

grj, 5w6sv, afrw, jsw, 6xqn, pmi, ec, vy, urw4, xadl,